Kvalite- och miljöledningssystem

För oss på bp innebär kvalitet och miljö att alla delar motsvara de krav som kunden ställer på varje enskilt projekt. Det innebär också att vi sätter miljöaspekterna på dagordningen. Nyckelord i vårt kvalitets- och miljöledningsarbete är enkla regler, systematik, ordning och reda, kommunikation, kunskap och erfarenhet. 

Bp:s system är uppbyggt enligt principerna i nya ISO 9000, dvs. med kundfokusering och process/systemangreppssätt och en samlad syn på kvalitet och miljö.

Vår service talar för sig själv
Vi levererar värde med hög fart och precision med ett starkt åtagande
Kontakta oss
Great people make great things happen
Kontakta oss

KMA policy

Kvalitetspolicy – Bp ska fortlöpande arbeta för att förbättra och rationalisera verksamheten för att på så sätt kunna leverera optimal kvalitet till våra kunder.

Miljöpolicy – Bp:s grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa vår negativa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Målsättningen är att kunna utföra våra projekt med minimal miljöpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy – Inom bp har vi verksanheter som innehåller arbetsmiljörisker. Därför måste vi bevaka vår arbetsmiljö, skapa god samverkan och arbeta med ständiga förbättringar för att minimera dessa risker.

Kontakta oss

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Kvarngatan 6 | 784 63 Borlänge | Tel 010-75 00 510 | info(at)abbp.se
Lokalkontor: Rättvik | Avesta